Anbefaler å godkjenna planendringane for Onarheim kraftverk

Vurderer at dei samfunnsmessige fordelane er større enn ulempene.