Straumordninga vil treffe rundt 20.000 bedrifter og kostar 3 milliardar kroner, opplyste næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) då han fredag la fram tiltakspakken.

Pakken inneheld ei rekkje ulike element, som direkte støtte, lånegaranti og støtte til energitilskotsordningar.

Lånegaranti

* Straumpakken inneheld ei lånegarantiordning for å sikre likviditeten til bedriftene. Staten garanterer for 90 prosent av staumlån.

Dette inneber at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor ein akutt likviditetsmangel som følgje av høge straumutgifter.

Ordninga opnar i november og skal vare til våren 2023. Det blir føresett at ho blir godkjend av Eftas overvakingsorgan Esa.

* Pakken inneheld også søknadsordning til energisparing. Den skal administrerast av Enova. Bedrifter der straumkostnadene er minst 3 prosent av omsetninga i perioden, kan søkje om tilskot til å betale straumrekninga og til å investere i energitiltak.

* Bedrifter som får tilskot til straumstøtte, kan ikkje ta ut utbytte i 2023, ifølgje regjeringsforslaget til tiltakspakke.

Oppmoding om fastprisavtalar

Regjeringa vurderer også andre vilkår for å få støtte, mellom anna i lys av erfaringar med støtteordningar under pandemien.

Vestre understreka at tiltaka skal bidra til å få bedrifter over kneika, men at det er satsing på nye fastprissystem frå nyttår som er det store målet.

Då trer eit nytt regime i kraft då skattereglane blir endra. Det vil gjere det enklare for kraftselskap å tilby fastprisavtalar til næringslivet.

– Eg har ei klar oppmoding og ei innstendig utfordring til kraftprodusentane: No må konkurransen om fastpriskundar starte, sa Vestre.

– Det vil vere veldig viktig at dette er på plass frå nyttår slik at bedriftene får meir føreseielegheit.

(©NPK)