Gå til sidens hovedinnhold

– Endeleg vart Festidalen slik det var meininga den skulle vere

Artikkelen er over 2 år gammel

LESARBREV: Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Endeleg!

Endeleg vart Festidalen slik det var meininga den skulle vere: Rock, fjell, kjærleik. Og sol! Kjærleik og solhelsing til alle gjester som bidrog til gjere Festidalen 2018 til noko vi aldri gløymer. Respekt og solhelsing til alle frivillige som stilte opp og var vertskap gjennom helga. Saman syner vi kva frivillig innsats kan skape. Takksemd og solhelsing til alle sponsorar som bidrog i det store spleiselaget som må til for å skape ei storhending i Sunnhordland. High five til alle artistar som pumpa energi frå scena to kveldar til endes. Dette var makalaust!

Til saman 3.500 personar var på jordet fredag og laurdag. Over 5.000 personar deltok på eit av Festidalen sine arrangement gjennom helga. Den yngste vi registrerte var 2 månadar gamal, den eldste 86 år. Aldri før har det vore så mange ungdomar mellom 15-18 år, til saman 120 unge mennesker fekk med seg konsertminne for livet gjennom helga. 40 av desse arbeidde frivillig for Festidalen, og dei fekk såleis også med seg gode dugnadsminne.

Økonomisk går Festidalen 2018 om lag i balanse. Publikumskapasiteten på jordet har dei seinare åra vore sett til 2.700 pr. kveld, og arrangementet er bygd opp rundt eit ynskje om å utnytte denne kapasiteten. Kostnadsnivået følgjer då òg i stor grad av dette - Festidalen treng oppunder 2.000 gjester kvar kveld for at arrangementet skal gå med overskot. I eit år med så optimale rammer og ideelle vêrtilhøve hadde styret i Festidalen forventa høgare publikumstal og økonomisk overskot - vi må no gå grundig til verks for å stake ut kursen vidare.

Vi opplevde nedgong i sponsorinntekter i 2018. Trass i at mange små og mellomstore bedrifter støttar Festidalen av heile sitt hjarta og med større beløp enn nokon kunne forvente, manglar vi tilsvarande engasjement frå fleire av dei store aktørane i kommunen.

2018 har også bydd på store utfordringar med å skaffe tilstrekkeleg tal frivillige. Vi er evig takksame for alle som stiller opp, og vi har frivillige som legg ned ein imponerande innsats. Festidalen er basert på 100% frivillige råvarer, og vi er difor heilt avhengig av at fleire stiller opp når Festidalen tenner vardane.

Publikum - sponsorar - frivillige. Dette er Festidalen sitt grunnfjell, dette er fundamentet vi skal byggje på. Styret må no gjere grundige vurderingar av styrken i dette fundamentet før vi vurderer om, og eventuelt korleis, Festidalen skal utvikle seg vidare.

Styret i Festidalen understrekar at vi opplever enorm støtte frå lokalsamfunnet vårt, og vi er audmjuke og takksame for alle frivillige, sponsorar og publikum som på ulike måtar stiller opp. Festidalen er eit stort arrangement i Kvinnherad-målestokk, og eit ansvarleg styre er no nøydd til å vurdere soliditeten og risikoen i prosjektet. Vårt mål er at vi skal ynskje velkommen til Festidalen 2019. Med solbriller på!

Kommentarer til denne saken