– Vi meiner det er nødvendig å gjennomføre fleire undersøkingar rundt dei aktuelle hendingane, slik at vi kan gi best mogleg råd om vaksinasjon til befolkninga i Noreg, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

Vaksinen har ikkje vore i bruk i Noreg sidan 11. mars etter at det dukka opp meldingar om alvorleg blodpropp og dødsfall som vart knytt til vaksinen.

FHI og helsestyresmaktene i fleire land undersøkjer no samanhengen.

– Vi har derfor vedteke å forlengje den mellombelse pausen for Astrazeneca-vaksinen til 15. april, seier Bukholm.

Fleire andre land har teke opp att vaksinasjonen medan undersøkingane går føre seg.

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) vedtok 18. mars å halde oppe godkjenning av Astrazeneca-vaksinen. EMA vurderer det slik at nytteverdien er høg og at dei melde biverknadene er sjeldne, men påpeikar at alvorlege tilfelle av sjeldne biverknader ikkje kan sjåast bort frå.