– Dette er ikkje tida for å bestille reiser til utlandet, seier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring til NTB.

Bakgrunnen for åtvaringa er at stadig fleire land tek raske avgjerder som får stor verknad for reisande.

– I verste fall kan ein bli sitjande fast ute i verda dersom landet ein oppheld seg i, stengjer ned flyplassar eller andre transportmoglegheiter, seier Irgens.

Han viser samtidig til at det er stor gjennomstrøyming av folk, er det òg stor smittefare.

Dekkjer behandling

Irgens presiserer at dei ikkje endrar reiseforsikringa, og at rådet ikkje tyder at dei refunderer alle utanlandsreiser som allereie er bestilte.

– Reiseforsikringa dekkjer avbestilling av reiser til område som UD har skrive ut reiseråd for. Turar som allereie er bestilte, og som går til område der det ikkje er skrive ut reiseråd, kan ein framleis gjennomføre, seier han.

Forsikringsselskapet dekkjer framleis behandling om du blir smitta på reise utanfor land med stor smittespreiing.

– Vi dekkjer behandling og hjelper deg heim dersom du må evakuerast. Blir du plassert i karantene på reise, får du dekt forlengt opphald og utsett heimreise. Må du avlyse ei reise fordi du sit i karantene i Noreg, anten du er sjuk eller frisk, blir òg dekt dette av forsikringa, seier han.

Dette gjeld ikkje dersom ein reiser til områda som UD rår frå å reise til som følgje av koronaviruset. Det gjeld Tirol i Austerrike, Italia, Sør-Korea og Kina, ifølgje reiseråda utskrive tysdag.

UD åtvarar mot innreisetiltak i andre land

UD åtvara samtidig onsdag morgon mot at land raskt innføre innreiserestriksjonar, tvungen karantene ved innreise frå land med koronavirus, grenser kan bli stengde, flyavgangar bli kansellerte eller andre tiltak kan setjast i verk.

Dei oppmodar derfor norske borgarar som er på reise, eller som vurderer å reise, om å setje seg godt inn i innreiseavgjerdene for det eller dei landa dei skal til.

– Flytrafikken utsett

– Reiseforsikringa gjeld ikkje for dei som reiser til område norske styresmakter rår frå å reise til. Sjølv med reiseforsikring er du altså utan forsikringsdekning dersom noko skulle skje med deg. Du må sjølv dekkje alt viss du blir sjuk, treng legehjelp, ved tjuveri eller eigendelsdekning for leigebil, seier Irgens.

Tryg viser til at flytrafikken til og frå dei mest smitteutsette områda allereie er i ferd med å stoppe heilt opp.

– Endringar skjer så fort at ein risikerer å bli stranda dersom ein reiser til utlandet no. Ver heime til situasjonen blir meir stabil, seier Irgens.

(©NPK)