Straumprisane er historisk låge. Tal frå kraftbørsen Nord Pool viser ein snittprisen i Vest-Norge for april på 6,66 øre/kWh mot 49,78 øre for same periode i fjor.

– Dette skuldast mellom anna enorme mengder snø i fjella, og magasin som renn over, seier styreleiaren for Småkraftforeninga.

I Kvinnherad er det om lag 25 småkraftverk. Berge eig sjølv eitt av desse, og har drive det sidan 2008.

– Situasjonen var venta lenge før korona-krisa slo inn, og pandemien har ikkje hatt veldig stor innverknad på prisane sånn sett, forklarar han.

Styreleiaren ser ikkje mørkt på situasjonen, og framleis er det berre eitt par småkraftverk som har kontakta foreininga, fordi dei er bekymra for økonomien.

– Nokre år har ein veldig høge prisar, andre låge. Har ein vore flink til å setta av i gode tider, vil det løna seg no. I denne bransjen veit vi at det kan svinga mykje, og vi vil heller ha marknaden, framfor at nokon bestem prisane for oss, seier han.

Låge renter

– Dei som sel straumen på spotpris er dei som er mest råka av prisendringane, men dei vil samstundes få med seg alle toppane. Medan det for småkraftverk med fast pris, ikkje vil slå like hardt ut, seier han.

Sjølv har Berge spotpris. Dei har vore nøye med å spara opp buffer, og opparbeida god likviditet. Noko som har løna seg i denne tida.

– Ein får avdragsfrie månadar av banken, og renta er jo også låg no, som følgje av korona-krisa. Men det tærer sjølvsagt på likviditeten.

Vidare peikar han på at dei første småkraftverka som blei bygde ut, i stor grad var av grunneigarar sjølve.

– I Kvinnherad er om lag halvparten av småkraftverka privateigde. Desse er i stor grad dei første som kom, ofte bygde ut billig, og har med tida kome bra ned i lånegrad, forklarar han.

Medan dei nyaste småkraftverka, i størst grad er eigd av større aktørar, med ein langsiktig plan.

– Dei tenkjer gjerne 40 til 60 år fram i tid, og på den tida vil det vera naturleg med opp- og nedturar. Dette er pengesterke aktørar.

Optimisme

Berge vel å sjå positivt på tida som kjem, trass dei no langvarige, låge straumprisane.

– Signala eg har fått er at prisane vil ta seg litt opp utover hausten, dersom vêret held seg noko lunde normalt.

– Kva blir konsekvensane dersom det ikkje er tilfellet?

– Dersom det, mot von, skulle visa seg å vara lenger, er det jo klart at ein ikkje kan leva lenge med desse prisane, men det trur eg nok ikkje at det vil, forklarar han, og legg til:

– Det er ikkje noko uro i bransjen, og framleis blir det bygd småkraftverk rundt omkring og det er generelt stor tru på framtida.