Historisk låg straumpris – fryktar at kommunane kan bli utnytta

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / Scanpix

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / Scanpix

I eit brev til aksjonærkommunane åtvarar Kommunekraft AS mot marknadsaktørar som ser sitt snitt til å prøva å utnytta situasjonen med svært låge kraftprisar.

DEL


I brevet innleiar Kommunekraft AS med å visa til den spesielle vinteren og våren i kraftmarknaden, og at systemprisen i april enda på under 6 øre/kWH.

– April 2020 går dermed inn i historia som den billigaste straumprismånaden noka tid. Straumprisen i Norge var endå lågare enn den rekordlåge nordiske systemprisen. Prisen i alle dei fem norske prisområda enda på 5,3 øre/kWh i april. Til samanlikning var systemprisen den siste veka før nyttår 35 øre/kWt, står det å lesa.

Årsaka til dette prisraset skuldast i første rekkje det ekstremt høge hydrologiske overskotet som har bygd seg opp, altså at det er betydeleg meir snø og vatn i magasina enn normalt.

– Det er svært mykje snø i fjellet og vasskraftprodusentane må produsera alt dei kan for å gjera plass til smeltevatn, som vårløysinga fører med seg. Det vil ta tid før den hydrologiske situasjonen igjen er tilbake til normalen. I tillegg kjem forsterkande faktorar med mykje vindkraft, låg gasspris, lågare forbruk på grunn av høgare temperaturar enn normalt, og til slutt effektane av korona-pandemien.

Kommunekraft AS gjer merksam på at desse faktorane i liten grad påverkar deira aksjonærkommunar i 2020, då langt på veg dei fleste av kommunane selde krafta for 2020 i løpet av 2019, til prisar mellom 35-40 øre/kWh.

– Dette gjer synleg verdien av å prissikra krafta året før leveringsåret. (...) Kommunene som sel krafta løpande i spotprismarknaden utan nokon form for prissikring vil derimot vera eksponert for dei svært låge kraftprisane vi har hatt så langt i år, og som marknaden langt på veg forventar vil vara ut året (...). Dersom ein legg til grunn kraftprisane fram til og med april, og deretter prisen for framtidskontraktane som vert omsett på børsen, gir dette i dag ei forventa spotmarknadspris for 2020 på snautt 14 øre/kWh. Dette vil i tilfelle gi den lågaste systemprisen sidan år 2000.

Det står òg at dei låge kraftprisane vi ser i dag vil påverka også framtidskontraktane på kraft. Årskontrakten for 2021 vert prisa til dryge 24 øre/kWh.

– Vi har blitt gjort merksame på at fleire store marknadssaktørar no ser sitt snitt til å utnytta denne situasjonen og tar direkte kontakt med kommunane for å informera om høvet for å optimalisera konsesjonskraftuttaket i desse tider med svært låge kraftprisar. Vi vil på det sterkaste oppmoda til at kommunane er på vakt mot slike førespurnadar, som kan verka forlokkande ved første augnekast. For det første skal kommunane vera klar over den eigeninteressa som selskapa kan ha av slike avtalar, og for det andre må kommunane under eit kvart omstende vurdera inngåing av direkte avtalar utan ein føreliggjande konkurranse i lys av regelverket om offentlege innkjøp, åtvarar Kommunekraft AS i brevet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken