Kravde 70 millionar kroner i eigedomsskatt i 2019 – mottok 18 klagar

Sakkunnig nemnd ga delvis eller fullt medhald til klagar/fritakssøknad i seks saker.