Kulturprisen til Leiv Guddal

Leiv Guddal får Kvinnherad kulturpris 2016. (Arkivfoto).

Leiv Guddal får Kvinnherad kulturpris 2016. (Arkivfoto).

Artikkelen er over 1 år gammel

Kvinnherad Kulturpris 2017 er tildelt Leiv Guddal for frivillig innsats i kulturlivet over lang tid.

DEL

Leiv Guddal er ein aktiv pensjonist som har jobba breitt med kultur og samfunnsbyggjande prosjekt. Særleg vil vi trekkja fram engasjementet hans for kulturvernoppgåver og folkehelse, heiter det i ei rykande fersk pressemelding frå Kulturkontoret.

Og vidare frå grunngjevinga: Leiv har på ein framifrå måte arbeidd fram prosjekt som koplar desse viktige oppgåvene. Særleg ynskjer vi å leggja vekt på initiativet hans til oppstart og leiarskap i Seimsfoss bygdalag sidan 1997. Leiv vert gitt mykje av æra for det flotte turvegnettet som bygdelaget har etablert frå Seimshagen bustadfelt over skoltane til nyebrua i Guddal, og vidare ned langs elva til Guddal. Langs turvegen er det etablert parkområde med møteplassar i lafta grindabygg. Vidare var Leiv Guddal sentral i arbeidet med å etablera Kvednalaget, som har rusta opp dei gamle kvernhusa og etablert nye bygg og møtestader i området rundt fossen på Seim. Området står i dag fram som eit godt bevart kulturmiljø, der det gjennom aktivitetsdagar og andre arrangement vert gjort ein viktig innsats for å formidla lokal historie og kunnskap.

Leiv er ein pådrivar for utabeiding og formidling av eit omfattande stadnamnregister over området på Seim og Guddal. I samband med oppstart av arbeid med Kulturminneplan for Kvinnherad, stod Leiv i spissen for å utarbeida stadnamnregister og arbeider i dag med planar for korleis ein kan formidle historia kring stadnamna, knyta dette opp til gamle ferdselselvegar og på denne måten auka opplevingsverdien av å vandra på gamle vegar. Leiv sitt engasjement har samla sett bidrege til optimisme og styrking av fellesskapet i bygda, og ein generell auke i interessa for kulturminne og bygdehistorie, samt betre folkehelse gjennom meir turgåing.

Leiv har i tillegg til dette vore ein sentral mann og aktiv i styre for ei rekkje institusjonar som har vore viktige for kulturlivet i Kvinnherad, mellom anna kan nemnast: styremedlem i Sunnhordland museum, styreleiar i Kvinnherad friundervising, etablering av distriktsaktiv skule, styreleiar av Kvinnherad senioruniversitet, styremedlem i Hageselskapet Kvinnherad, styreleiar og aktiv i skiping av Steinparkens venner, oppstart og fyrste leiar av kulturnemnda ved Husnes samfunnshus og styreleiar i Rosendal skulekorps.

Leiv er ein person som går stille i dørene. Han har ei eiga evne til å sjå muligheiter, engasjera og dra folk med seg, og har i alle sine prosjekt vist stor handlekraft. Kvinnherad kommune takkar Leiv for framifrå innsats og håpar Kulturprisen 2017 gir inspirasjon til mange fleire år med arbeid i teneste for kulturen.

Offisiell overrekking av Kulturprisen vil skje i eige arrangement og ordføraren vil stå for overrekkinga.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags