Kommunestyret gjekk samrøystes inn for Rådmannen si innstilling om å busetja ti vaksne flyktningar i 2018. Øyvind Utne (H) kom elles med ei bestilling til Rådmannen:

– Eg er samd i Rådmannen si innstilling, men kunne samstundes ønskt litt kunnskap om flyktningane vi har teke imot til no. Kor mange har vi teke imot dei siste 15 åra? Kor mange bur i Kvinnherad i dag, og korleis står det til med yrkesaktiviteten for desse? Dette er ting som kunne vore interessant å vita, sa Utne.

– Eg håpar du forstår, ordførar, at det kan vera vanskeleg å svara på ståande fot. Ein del av dette er vanskeleg å talfesta, men eg skal gjera kva eg kan for at vi skal få eit nokolunde bilde av dette, svara rådmannen.