Gå til sidens hovedinnhold

No må regjeringa følgja opp!

Artikkelen er over 2 år gammel

MEININGAR: Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.Hordaland har redusert klimagassutsleppa frå ferjesektoren. No må regjeringa følgje opp!

Med Hordaland fylkeskommune sin overgang til el- og hybridferjer har ein bana veg for ein teknologirevolusjon innan ferjedrifta og redusert klimagassutsleppa med 90 prosent. Dette har Hordaland har blitt heidra med prisar for. El-ferjene viser at handling er mogleg, og at klimautfordringane kan bli møtte med anna enn prat.

El-ferjene reduserer ikkje berre klimagassutsleppa, men styrkjer den maritime næringa, som ser at det er eit konkurransefortrinn å leggje om til null- og lågutsleppsteknologi. Slik bidreg dei med distriktsarbeidsplassar på Vestlandet, til dømes ved Havyard sitt verft i Leirvik i Sogn, som skal bygge fleire av ferjene.

Hordaland fylkeskommune var først ute og bana veg, Møre og Romsdal følgjer no etter. Men det er ei stor utfordring: Kraftig prisvekst i anbodskostnadane, og stor grad av nybygging på ein eldgammal ferjeflåte og ny teknologi.

Sjølv om ein har fått tilskot til ladeanlegg frå Enova og støtte frå NOX-fondet, er dette på langt nær nok. Hordaland fylkeskommune sit igjen med ei årleg rekning på 240 millionar i auka driftskostnader, og vi fryktar at dei auka kostnadene vil redusere tilbodet til innbyggjarane i Hordaland.

Når regjering og Stortinget ber oss om å gå over til null- og lågutslepp, og eit einstemming fylkesting vel å gå i front, er det direkte provoserande at regjeringa vel å kutte overføringar til fylkeskommunen, særleg med tanke på at fylkeskommunane får nesten heile si inntekt frå staten. Hordaland fylkeskommune tok ansvar i ei tid der heile Vestlandet vart råka av nedgangstid, medan regjeringa sat stille. Ein eldgammal ferjeflåte måtte på eit tidspunkt uansett oppgraderast. Første gong anbodet blei lyst ut var det låge prisar, men no ved andre gongs anbod er det, ikkje overraskande, høgare prisar. SV er ikkje overraska over å sjå at det ikkje er så billig med konkurranse likevel.

Hordaland har gjort sin del. Regjeringa må no koma på bana og ta sin del av ansvaret for arbeidsplassane som dei nye ferjene gir og miljøsatsinga som Hordaland har gått i bresjen for, og bidra til føreseielege vilkår for fylke, industri og folk i distrikta.

Ferjesambanda i Hordaland er viktige i folk sine liv, og avgjerande for at folk kan bu i distrikta. Det krev at vi opprettheld eit godt ferjetilbod. Media melder at Skyss og operatørane vil kutte i ferjeavgangane. Dette er ikkje i tråd med vedtaket i Fylkestinget i 2016, der det var ein føresetnad at rutetilbodet skulle halde fram på same nivå som før. For distrikta er ferja ein del av vegen, der finst mange stader ingen annan veg ein kan velje, difor kan ein ikkje berre redusere rutetilbodet. Ved ikkje å prioritere dette, viser regjeringa at dei ikkje forstår korleis liva er for folk utanfor dei store byane.

SV på Stortinget har føreslått ei belønningsordning på dette området, på lik linje med belønningsordninga innan kollektivsatsinga. Regjeringspartia har sidan 2013 gitt 21,5 milliardar meir i skattelette til dei aller rikaste i landet. Det er ikkje mangel på pengar, det manglar ei regjering som prioriterer det grøne skiftet.


Marthe Hammer, fylkestingsrepresentant, nestleiar utval for miljø og samferdsle (SV)

Elisabeth Croles, Kvinnherad SV

Kommentarer til denne saken