Korleis utvikla Mauranger?

«Moglegheitsstudie Mauranger» peikar på klare avgrensingar, men seier òg at dei same avgrensingane også gir bygdene klar identitet og historisk forankring.