Sunnfast-prosjektet har fått meir merksemd enn kanskje noka tid før denne veka, takka vere eit notat som Fylkesdirektøren sende ut som ei referert sak til Hovudutval for samferdsel og mobilitet.

I dette notatet vart det konkludert med at det var urealistisk å gå vidare med Sunnfast som fylkesvegprosjekt.

Då møtet i utvalet starta onsdag morgon, var det med ei orientering om at notatet var ein uferdig versjon som ikkje skulle ha vore sendt ut. Og at ein ny og ferdig versjon hadde erstatta denne.

Då det som skulle vera ei referert sak om Sunnfast kom på sakskartet ut på dagen onsdag, innleia Per Jarle Valvatne (Ap) med å be om å få Sunnfast som politisk sak i staden for referatsak, slik at politikarane kan gjera vedtak i saka og følgja ho undervegs.

Han viste til at det første notatet som vart sendt ut, som var feil, hadde skapt stor uvisse, og at sjølv om det no var kome ut eit nytt notat, var det urovekkande at det første notatet hadde blitt utarbeidd i det heile.

– Der det mellom anna var teke til orde for det eg vil kalla ein ørkenvandring, altså å ta opp att diskusjonen om innkorting av ferjesambandet mellom Stord og Kvinnherad, sa Valvatne, og la til at Sunnfast er eit ferjeavløysingsprosjekt.

I tur og orden kom fleire politikarar på banen, eller på talarstolen om ein vil, og stilte seg bak Valvatne sitt forslag og utsegn.

– Vi var nok fleire som sette kaffien i halsen då den første utgåva av notatet blei kjend. Eg er elles ikkje heilt roa ned av det nye notatet heller, i og med at det første notatet tyder på at det finst slike tankar i administrasjonen, sa Silja Ekeland Bjørkly (H).

Marthe Hammer (SV) var negativ til Sunnfast, og til at saka i det heile tatt blei diskutert før politikarane hadde røysta over om dette skulle vera ei referert sak eller ei politisk sak.

I lag med Mona Høgli (MDG) føreslo ho å seia nei til Sunnfast-planane.

– Her startar ein i feil ende. Kva med naturrekneskapen? Det får berre ei bisetning i notatet, meinte Høgli, og la til at Sunnfast er del av Hordfast, som partiet heller ikkje vil ha.

Mette Heidi Ekrheim (Sp) viste til at Kvinnherad er i ein uhaldbar situasjon når det kjem til ferjer, og at det har vore prøvd mykje for å bøta på dette. Ho såg Sunnfast som den beste løysinga.

Det gjorde òg Sigbjørn Framnes (Frp):

– Eg òg var sjokkert over det første notatet, som verka litt historielaust. Bra at det no er oppklara at det var uferdig. Men eg kan ikkje seia det tydelegare enn at vi må sitja framme på stolen, og bygga infrastruktur så godt vi kan. Staten må ta største delen av kaka.

Då det skulle røystast over om kor vidt Sunnfast skal få komma på den politiske sakslista, røysta 13 for, mot MDG og SV sine to røyster.

Arve Helle (Ap) presiserte at politikarane ved dette ikkje har tatt stilling til noko, men at dette betyr at ein vil gå i ein prosess og ein dialog med kommunane, og så ta det derfrå.

Vil presentera finansieringsplan

Styreleiar Sverre Olav Handeland i Sunnfast AS er svært glad for vedtaket:

– Det som blei ein litt dårleg start på veka for Sunnfast har etter at politikarane sa sitt i utvalsmøtet i dag, resultert i eit svært positivt resultat for Sunnfast. Fylkesadministrasjonen har no fått ein krystallklar beskjed frå dei folkevalde om at Sunnfast skal arbeidast vidare med, og at dette skal skje i nært samarbeid med kommunane. Vi er svært takksame frå den tydelege støtta frå eit overveldande fleirtal i utvalet, uttalar Handeland til Kvinnheringen.

Dagleg leiar i Sunnfast AS, Peder Sjo Slettebø, hiv seg på:

– No ser vi fram til å få fart på den vidare prosessen. Kommunane gjorde som kjent offensive vedtak om oppstart av planarbeid i 2022, og når fylkesadministrasjonen no har fått denne klare meldinga frå dei folkevalde, reknar vi det som gitt at det no blir fart i sakene framover.

Slettebø held fram:

– Vi ser fram til å presentera finansieringsplanen som vi no er i sluttspurten med for kommunane og fylket, og meiner denne vil danna eit godt grunnlag for at vi i første omgang kan få ei felles forståing for kostnadar og finansieringsmoglegheiter for prosjektet.

Styreleiar Handeland meiner det er på sin plass å takka ordførarane i Stord, Tysnes og Kvinnherad for rask og god respons på notatet.

– Utfallet av denne saka er nok eit døme på kva ein kan få til når vi står samla i Sunnhordland, sluttar han.