Gå til sidens hovedinnhold

Striden i Fjelberg Kraftlag

Artikkelen er over 3 år gammel

MEININGAR: Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Per Ove Kviteberg overraskar oss stadig med sine utspel i lokalpressa om omdanninga i Fjelberg Kraftlag (FK).

Vi stiller oss svært undrande til dette og lurer på kva bakgrunnen er. Saka er godt opplyst, og det skulle ikkje vera nødvendig med den type opphausing.

Er ein misfornøgd med styret i FK sitt arbeid eller måtar å angripa utfordringane på, bør det gå an å påpeika det, men i Kviteberg sine auge er alt gale, og kommentert, (etter vår meining), i uheldige og negative ordelag.

Heldigvis forstår me at alle, inklusiv Kviteberg, er einige i at å driva FK vidare som i dag, ikkje er aktuelt. Nettleiga ligg allereie fire-fem tusen per år over det ein kan få det for om ein vel å følgja styret sitt forslag.

Det er krav frå myndigheitene at sal av nettenester skal føregå i eige selskap, og sidan det ikkje er konkurranse set myndigheitene tak for kva pris ein kan ta. Det vil igjen seia at ein ikkje stadig kan auka nettleiga for å få selskapet i balanse.

Løysinga er å slå seg saman med større aktørar slik at kostnadene kan delast på fleire, og som ein ser er alle slike kraftlag rundt oss i gang med det same.

Den vidare gangen i saka er slik vi forstår: 6. desember har styret kalla inn til møte der ein skal ta stilling til omdanning av FK til eit aksjeselskap, og berre det. Det krev 4/5-dels fleirtal, så det er viktig at så mange som kan møter. Omdanninga er nødvendig uavhengig av kva veg ein vel seinare.

Blir det fleirtal blir saka sendt til Stiftelsestilsynet for godkjenning. Blir omdanningsplanen godkjent vil saka om integrering i Haugaland Kraft (HK) tatt opp på generalforsamlinga som er sett til månadsskiftet februar/mars. Då kan ein stemma for eller mot integrering med HK.

Per i dag eig FK 2,98 prosent av SKL. Forventa overskot i 2018 er 300 millionar. FK sin andel vil då bli 9 millionar. Ved fusjon med HK ville FK for driftsåret 2018 få aksjar tilsvarande 3,67 til 3,92 prosent. (Alt etter korleis det går med diverse oppkjøp som er på gang). Estimert overskot i HK er forventa til 336 millionar. Tar ein utgangspunkt i 3,8 prosent vil FK sin part utgjera 12,8 millionar, altså 3,8 millionar meir enn SKL-aksjane vil gi om ein vel å sitja med dei, og det i eit rekordår for SKL.

I tillegg er det slik at HK eig 60 prosent av SKL, og blir FK fusjonert inn i HK, vil FK indirekte eiga 2,2 prosent av SKL. Grunna HK sitt eigarskap på over 50 prosent, er SKL å rekna som eit dotterselskap av HK.

Så litt om Per Ove Kviteberg sitt opplegg. Han vil selja linjenettet der han stipulerer prisen til 30 millionar. Andre trur på eit mindre tal. Kva som er rett kan kvar og ein ha ei formeining om. Han vil sitja på SKL-aksjane og eigedommen på Bjoaneset, og han vil dela ut pengar til gode føremål.

Tar ein utgangspunkt i at det ein får for nettet går til gode føremål, vil ein kunna ha inntekter frå SKL, som kan delast ut til aksjonærane. Overskotet i SKL i driftsåret 2018 (rekordår) er 300 millionar. Utbetaling til aksjonærane vil venteleg vera på rundt 60 prosent, og FK vil kunna rekna med sin 2,98 prosent-part 5,4 millionar. Frå dette går administrasjon, styregodtgjersle og vedlikehald.

Kviteberg har lova at han skal komma med eit reknestykke som viser det motsette av ovanståande. Det er ikkje kome, og det er forståeleg. Fint om han også gjer greie for eventuelle skattemessige konsekvensar i eit slikt opplegg. Fint også om ein kunne bli orientert om kva han tenkjer med omsyn til dei tilsette.

Per Ove Kviteberg antydar at det er fare for at HK kanskje ikkje betaler i det heile. Vi kjenner ikkje grunnen for å så tvil om dette, men det kan synast som mangel på argument. Likeeins kva dobbeltspel er det som har føregått.

Kommentarer til denne saken