Meiner eksisterande brannstasjontomt dankar ut dei andre alternativa

Jakta på alternative tomter til ny hovudbrannstasjon fører neppe fram, skal ein tru dei faglege vurderingane administrasjonen har gjort.