I februar gav Kvinnherad kommune dispensasjon til bygging av eit naust på to etasjar på Valen. Dette klaga Fylkesmannen på 28. februar, då det er i strid med reguleringsplanen fordi det kan opna for bruk av naustet som fritidsbustad. 02. mai blei klagen handsama av forvaltningskomiteen i kommunen, der dei ikkje tok klagen frå Fylkesmannen til følgje. No har fylkesmannen bede om at det blir oppnemnt ein setjefylkesmann for handsaming av klagen.