Kostbare klimaendringar: Millionutgift etter ras- og flaumskadar

I tertialrapport for 2. tertial skriv sektorleiar for Teknikk og miljø om utfordringar med å halda dei økonomiske rammene.