Forbrukarrådet hardt ut mot kommunane: Kvinnherad har ikkje gjort brukarundersøking på sjukeheimane på ti år

40 pro­sent av nors­ke kom­mu­nar gjennomfører ik­kje sys­te­ma­tis­ke un­der­sø­kin­gar for å kartlegga kor­leis dei eld­re har det på sju­ke­heim. Kvinn­he­rad har ikkje hatt éi brukarundersøking på ti år.