Glenn (31) er den nye kommuneoverlegen

Glenn Opland (31) blei nyleg tilsett som ny kommuneoverlege i Kvinnherad.

Glenn Opland (31) blei nyleg tilsett som ny kommuneoverlege i Kvinnherad.

Artikkelen er over 2 år gammel

Glenn Opland (31) er i ferd med å etablera seg i jobben som ny kommuneoverlege i Kvinnherad. Han trivst godt som lege, men ser at det må visse endringar til skal ein få fleire unge til å velja fastlegeyrket.

DEL

Då Glenn Opland frå Eidsvoll studerte medisin i Bergen, trefte han Anna Totland Lunestad frå Rosendal, som gjekk på same studiet. Søt musikk oppstod, og dei to er no gifte og har tre små barn. Begge var ferdig utdanna legar i 2015.

– Vi ønskte å flytta til Kvinnherad, då Anna er herfrå og sidan dette er ein flott plass, som eg blei bergtatt av allereie første gongen eg kom hit. Vi tenkte dette ville vera ein god plass å la ungane veksa opp. Eg søkte difor på jobben som kommuneoverlege då den blei ledig, fortel han.

Han tok over stillinga etter Oddvar Larsen, som no held fram som vanleg fastlege. Kommuneoverlegejobben utgjer ein stillingsprosent på 50. Dei resterande 50 prosentane skal han jobba som sjukeheimslege ved Rosendalstunet, pluss at han har legevakt no og då.

– Kva er oppgåvene dine som kommuneoverlege?

– Mellom anna å utvikla helseberedskap i kommunen, og jobba med smittevern. Eg er medisinskfagleg ansvarleg for legevakta, melder inn smittefarlege sjukdomar og slike ting. Denne delen av jobben er nokså administrativ, forklarer han, som i kommuneoverlegestillinga vil ha kontorplass på rådhuset.

Han synest kombinasjonen av stillingane han skal ha gir han spennande utfordringar.

– Eg får jobba både med akuttmedisin og indremedisin, og det gir ei god breidde i utfordringar, meiner han.

Lite revisjon

Som kommuneoverlege fungerer han òg som eit mellomledd mellom kommunen og dei 16 fastlegane her. Apropos fastlegar; ordninga har fått ein del kritisk merksemd i media den siste tida. Ein del fekk kanskje med seg innslaget om fastlegen som overnatta på kontoret fordi han har så mykje å gjera, og mange fastlegar har gått ut med at dei slit med å få tida til å strekka til.

– Fastlegeordninga er svært godt likt av publikum, faktisk er tenesta så høgt rangert at den kjem over Vinmonopolet i popularitet. Men, på dei tjue åra den har eksistert, så har det vore lite revisjon av den, og legane har fått stadig fleire oppgåver. Med rundt 1000-1200 pasientar å følgja opp, samt arbeidsgjevaransvar og alt som er, blir det rett og slett for mykje på mange.

Opland trur dei fleste eksisterande fastlegane er innstilte på å leva med ordninga slik den er i dag, men trur det må nokre endringar til skal ein klara å rekruttera nye til fastlegeyrket.

– Til og med i dei største byane begynner det å bli utfordringar med rekruttering av fastlegar, så det er liten tvil om at noko må gjerast. Noko av det som blir diskutert, er at ein må prøva å få til meir fastsette rammer for fastlegane, slik at dei veit kva dei har å halda seg til, samt at ein ser på tilhøve som fast løn og arbeidstidsordningar som trygger kvardagen. I dag er fastlegane i praksis sjølvstendig næringsdrivande, og må ta den økonomisk risikoen ved etableringa sjølv. Ein del av desse tilhøva er nok avskrekkande for unge som vurderer yrket, seier Opland.

Han legg til at Kvinnherad kommune elles har lagt til rette på ein måte som gjer det litt enklare å etablera seg som fastlege her, ved at kommunen sikrar lokale, ordnar med personell og slike ting.

– No er ein forresten i gang med ei prøveordning i Hordaland der dei som er med i ordninga tilbyr faste stillingar med fast løn og høve for å la legane spesialisera seg i løpet av ein femårsperiode. Odda kommune er eit døme som har nytt godt av ordninga. Dei sleit med å rekruttera legar, men då dei lyste ut ei stilling i regi av denne ordninga, fekk dei heile 14 søkjarar.

– Er det stor forskjell på å vera lege i by og på landsbygda elles?

– Nokre forskjellar er det jo. Byane har til dømes fordelar ved at legane der er tett på sjukehus, slik at akuttberedskapen kan gå raskt og effektivt. Den samlokaliseringa som er mellom ambulanse og legevakt på Husnes er elles veldig bra og viktig for å sikra tryggleiken til innbyggjarane, og dette med ei stadig forbetring av akuttberedskapen er noko av det som blir viktig å jobba vidare med framover, meiner kommuneoverlegen. 

Overvekt

Noko anna han er oppteken av, er vaksinespørsmålet.

– Dette er òg ein debatt som har vore litt oppe i media dei siste åra, spørsmålet om ein skal vaksinera seg eller ei. Men standpunktet mitt er at ein absolutt bør ta vaksinane som er tilrådd, og særleg at ein vaksinerer barna. No i dag hugsar vi nesten ikkje lenger kvifor vi begynte å vaksinera i utgangspunktet, og det viser nettopp kvifor vaksinane er så viktige - vi har nesten klart å utrydda mange sjukdomar som før tok mange liv.

Antibiotikaresistens er òg eit tema som uroar kommuneoverlegen.

– Her i Norge klarar vi heldigvis førebels å halda denne i sjakk, men nedover i Europa har antibiotikaresistente bakteriar blitt eit stort problem. Vi må halda fram med å vera restriktive når det kjem til antibiotikabruk. Mykje som ein tradisjonelt sett har fått antibiotika mot, som betennelse i øyre og auge eller urinvegsinfeksjon, er sjukdomar som ein frisk person blir kvitt også utan antibiotika, påpeiker han.

– Kva er dei største folkehelseutfordringane våre i dag?

– Det er vanskeleg å peika på éin ting åleine, men overvekt er éin av dei tinga som aukar og som skaper store utfordringar, så det å få bukt med dette er det mykje helsevinst i. Også her kan mykje gjerast førebyggande.

– Som å eta sunnare?

– Ja, sunnare mat, men òg mosjon. Det å røra på seg skal ikkje undervurderast. Her er det elles viktig at det finst eit variert aktivitetstilbod i kommunane, og særleg til barn og unge. Fotball er bra, men burde ikkje vera det einaste tilbodet. Ikkje alle finn seg til rette i fotballen, men alle barn burde ha krav på å få vera i rørsle, meiner den nye kommuneoverlegen.

På høg tid å ta influensavaksinen

Opland nyttar høvet til å oppmoda risikogruppene til å influensavaksinera seg.

– I desse tider er det på høg tid for risikogrupper å ta influensavaksinen. Er du over 65 år, har kronisk sjukdom, jobbar som helsepersonell med pasientkontakt, omgår andre med redusert immunforsvar, eller er gravid i 2. eller 3. trimester (eventuelt 1. trimester dersom du har kronisk sjukdom i tillegg), bør du absolutt ta denne, seier kommuneoverlegen.

Han oppmodar til at ein tar kontakt med legekontoret sitt.

– Vaksinen er ei billig investering, ikkje berre i eiga helse, men også for dei svakaste blant oss,  dei som er alvorleg sjuke og ikkje kan ta vaksinen sjølv, påpeiker han.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags