Frp krev lågare ferjeprisar

Av

Frp krev at regjeringa set ned billettprisane på ferjene ved å endre autopassordninga. Kravet kjem i samband med revidert nasjonalbudsjett.