Dette er administrasjonen sin analyse av skulesituasjonen i Kvinnherad

Dyre skular samanlikna med andre kommunar, store variasjonar i ressurs og resultat, gamle skulebygg med enorme vedlikehaldsetterslep og få kvalifiserte søkjarar er av dilemmaa skuleeigar Kvinnherad kommune har å stri med.