Fylkesdirektør for infrastruktur og veg, Dina Lefdal, orienterte om at notatet som først låg til møtet og omhandla Sunnfast, var feil.

Det blei forklart at fylket har lagt om til eit nytt system for dokument, og at dette hadde ført med seg ein del oppstartsvanskar.

– Vi har fått med oss at det har vore ein del støy knytt til dette dokumentet, og det er berre å beklaga at det blei sendt ut feil versjon. Vi sende ut rett versjon i går, og håpar alle har fått lese det, sa Lefdal.

Ho sa at finansieringa av Sunnfast er ei utfordring, men:

– Det var ikkje intensjonen vår å skyta ned prosjektet i denne fasen, sa ho.

Utrekninga er vekke

Det nye notatet er betydeleg korta ned samanlikna med det første, og tala der fylket hadde sett opp eigne utrekningar mot Multiconsult sine, er vekke.

Om Multiconsult sine utrekningar for trase 2B står det:

«Totalkostnaden kan venteleg bli betydeleg høgare enn 9,5 mrd. 2021-kr, sidan lm(løpemeter)-kostandane for bruene truleg er vurdert noko for lågt».

Og konklusjonen denne gongen:

«I denne RS-saka er det gitt ei førebels orientering om ferjeavløysingsmidlar til Sunnfast. Det er grunn til å presisera vil det vere stor uvisse knytt til kostnader på dette stadiet, og ikkje minst kostnadane knytt til flytebrua over Husnesfjorden. Det kan bli særs krevjande å finne fullfinansiering for Sunnfast-prosjektet, sjølv med delvis bompengefinansiering og ferjeavløysingsmidlar. Prosjektet vil òg kunna berøra verneområde, og har store utfordringar knytt til natur- og miljøverdiar. Fylkesdirektøren viser til arbeidet med ei konseptvalutgreiing (KS1) for eit samband mellom E134 og Bergensområdet. Det vil vere naturleg å vurdera Sunnfast, saman med ei løysing mellom Kvinnherad og E134, som eit av fleire alternativ i dette arbeidet. Dette vil i så fall vere eit riksvegsamband».

Saka om Sunnfast skal opp i utvalet i løpet av dagen i dag, onsdag.