Kvinnheringen har ei rekke gonger før skrive om Magnar Hellesøy, og selskapet Green Ship Design AS, som i august i år blei slått konkurs, etter eit krav frå ein tidlegare tilsett.

Hellesøy har seinare anka denne dommen til Gulating lagmannsrett, men om saka skal opp der eller ikkje er framleis usikkert.

Etter konkursen gjekk Hellesøy ut i ei pressemelding og forklarte at han hadde planar om å halda fram arbeidet, men denne gongen gjennom selskapet Green Ship Technology AS.

Tok til Facebook

No har Hellesøy gått hardt ut og skulda selskapet Kystteknikk Yard AS, ein tidlegare samarbeidspartnar av Green Ship Design AS i katamaran-prosjektet, for det han karakteriserer som eit «ran på høglys dag».

– Det er ikkje så lite frekt å påberopa seg at ein har utvikla ny båt når ein stel det andre har jobba fram. Det er eit ran, skriv han i eit ope innlegg på Facebook-profilen sin.

Bakgrunnen for skuldingane er ei sak som Fiskeribladet.no hadde på trykk tidlegare denne veka, om ein ny elektrisk arbeidsbåt som blei levert til torskeoppdrettaren Norcod, som Kystteknikk Yards AS har bygd.

Den elektriske arbeidsbåten er 45 fot, og går på batteri som blir lada om natta.

Hellesøy meiner at båten er ein såkalla Green Cat 45 EL, som var Green Ship Design AS sitt designprosjekt. Han hevdar vidare at Kystteknikk Yard AS i september i fjor ikkje lenger ville jobba med Green Ship Design, men at dei i staden «stal» prosjektet.

– Kvar strek av båten er teikna av oss. Vi inngjekk kontrakt med Kystteknikk Yard i eit møte i april 2019, kor det var utelukkande ein positiv tone og god dialog, og ante ikkje at ting skulle ta ei slik vending. Då det var klart for eit nytt møte med Kystteknikk Yard AS i september 2020, gjorde vi oss klare til det vi trudde skulle bli eit møte om lanseringa av prosjektet. Då vi kom fram viste det seg at dei hadde bestemt seg for å avslutta samarbeidet. Dei kasta oss ut av møtet og skulda mellom anna på at vi ikkje hadde levert som vi skulle.

Hellesøy hevdar Green Ship Design var dei som teikna, kontakta underleverandørar og stilte med kunden Norcod. Dessutan at dei hjelpte kunden med Enova-søknaden, slik at midlar blei løyvd og prosjektet realistisk.

– Eg kjenner meg ikkje igjen i nokon av desse påstandane som selskapet legg fram, om at vi ikkje overheldt vår ende av avtalen.

Vil ikkje ta det til retten

– Kva er målet med å lufta dette i sosiale medium, og kvifor no, eitt år etter at de blei «kasta ut» av prosjektet?

– Då eg las artikkelen til Fiskeribladet var det dropen for min del. Då kunne eg ikkje la det gå stille forbi. Vi har elles prøvd å koma til forhandlingar med selskapet utan å lukkast, det er grunnen til at eg no har tydd til Facebook.

– Dersom selskapet ikkje har villa forhandla på eit tidlegare tidspunkt, kvifor har de ikkje tatt rettslege steg dersom de har kontraktar å slå i bordet med?

– Det er heilt enkelt fordi vi ikkje har hatt midlar til å få advokathjelp.

– Så det fanst ikkje nokon midlar nokon stad til å ta dette til retten?

– Nei, det gjorde det ikkje. Dessutan meiner eg dette problemet kan løysast heilt enkelt utan å måtta møta i retten. Men då må Kystteknikk Yard vera interesserte i å prata med oss, noko dei ikkje har vore til no.

Hellesøy meiner selskapet har tapt kring åtte millionar kroner på dette, og at konkursen av Green Ship Design AS kunne vore unngått dersom dei hadde fått den betalinga dei skulle ha. I tillegg meiner han at omdømmet til selskapet har blitt skada, og at dette også kan ha kosta dei andre kontraktar.

– Du skuldar selskapet for konkursen av Green Ship Design. Blir ikkje dette feil, ettersom det var ein av dine tidlegare tilsette som begjærte det?

– Eg har full respekt for at folk skal ha betalt, men her har det vore ein dominoeffekt. Vi meiner Green Ship Design AS ikkje var insolvent, og at vi hadde klart oss gjennom dette dersom Kystteknikk Yard AS hadde halde sin del av kontrakten, hevdar Hellesøy.

Ber om fjerning

Kort tid etter at Hellesøy publiserte innlegget, kom Kystteknikk Yard AS med svar representert av advokat Veslemøy Aga. Også dette har Hellesøy valt å posta på Facebook.

I brevet står det mellom anna at dei ber Hellesøy umiddelbart om å fjerna innlegget sitt, at det inneheld ein rekke ærekrenkande utsegner mot selskapet, vidare at dersom han ikkje fjernar innlegget snarast, risikerer Hellesøy å bli erstatningsansvarleg for omdømetap.

– Eg står 100 prosent inne for det som eg delte på Facebook, og kjem ikkje til å fjerna det. Eg meiner berre dette viser at det eg posta om dei er sant.

Han legg dessutan til at dersom saka likevel blir rettsleg, meiner han å ha ei god sak mot Kystteknikk Yard AS.

Kvinnheringen har vore i kontakt med Aga, som på vegner av klienten sin ikkje ønskjer å kommentera saka.

Under er e-posten sendt frå advokat Aga til Hellesøy gjengitt i sin heilskap:

Det bes om at du umiddelbart fjerner Facebook-innlegget som er lagt åpent ut på din profil, som har overskrift «RAN på høglys dag – intet mindre dessverre!!» Facebook-innlegget inneholder en rekke ærekrenkende utsagn mot Kystteknikk. Du anklager selskapet flere ganger for alvorlige straffbare handlinger, du bruker begrepet «ran», anklager Kystteknikk for tyveri og skriver at Kystteknikk ønsker å «sko seg på egen vinning». I tillegg til å legge dette ærekrenkende og usanne innlegget ut på Facebook, har du kontaktet medier og samarbeidspartnere i et forsøk på å sverte Kystteknikk. Dette er ikke måten å komme i dialog eller i forhandlingsposisjon på. Dersom du ikke frivillig fjerner det ærekrenkende innlegget fra Facebook, vil Kystteknikk snarest inngi midlertidig forføyning mot deg personlig, for å få innlegget fjernet. Det vil anføres at dine falske anklager innebærer en krenkelse av blant annet skadeserstatningsloven § 6-3a om ærekrenkelser. Dersom ikke innlegget fjernes umiddelbart, risikerer du å bli erstatningsansvarlig for det omdømmetap dine handlinger påfører Kystteknikk, i tillegg til ansvarlig for Kystteknikks sakskostnader.