Stort engasjement for trafikksikring: Dette går igjen i innspela frå folket

Dersom kommunen vel å lytta til innbyggarane i høyringsrunden, må det brukast store pengar på gang- og sykkelevegar og gatelys.