Hydro Husnes sende onsdag ut ei pressemelding i samband med kvartalsrapporten for andre kvartal. Her kjem det fram at underskotet i dette kvartalet enda på 42 millionar kroner før renter og skatt.

I pressemeldinga uttalar fabrikksjef Johan Berg at det dårlege resultatet er ein følgje av fallande etterspurnad og ein utrygg marknad.

– På grunn av låg etterspurnad, lågare produksjonsvolum som følgje av utsett oppstart av B-hallen, kjem det i tillegg eit betydeleg økonomisk tap i tilbakesal av kraft til rekordlåge marknadsprisar, uttalar Berg i pressemeldinga.

Trass i dette ser han tilbake på eit kvartal kor organisasjonen har jobba bra med å redusera kostnadar for å motverka noko av bortfallet i etterspurnad og lågare produksjonsvolum.

– Organisasjonen viser imponerenda fleksibilitet og tilpasningsdugleik i ei krevjande tid. Vi har hatt eit kvartal utan alvorlege tryggleikshendingar, og stor innsats i jobben med å ferdigstilla B- hallen og prosjekta i støyperiet, seier Berg.

– Vert svekka

Som tidlegare omtala er oppstarten av B-hallen utsett til tidlegast slutten av tredje kvartal.

Pandemien har ført til at etterspurnaden etter norsk aluminium har falle brått. I tillegg har Statnett avgjort å auka nettariffen for kraftforedlande industri ytterlegare, noko som frå 2022 vil gi ei ekstrarekning til Hydro sine aluminiumsverk i Norge på meir enn 250 millionar kroner i året, samanlikna med modellen i 2015-2018. Samstundes er EU i ferd med å vedta nytt rammeverk for CO2-kompensasjon for 2021-2030, som årleg kan gi dei norske verka auka kostnadar i milliardklassen dersom Norge blir definert som ein eigenkraftregion.

– Kombinasjonen pandemi og negative rammevilkår som auka nettleige og mogleg bortfall av CO2-kompensasjon gjer at konkurransekrafta vår vert svekka og nye investeringar blir lagt på is. Den norske vasskrafta gir oss verdas beste utgangspunkt for produksjon av grønare aluminium, som igjen bidreg i det grøne skiftet. Men utan gode og føreseielege rammevilkår, blir det vanskeleg å vera konkurransedyktige i ein global marknad. Utviklinga er svært urovekkjande for Hydro Husnes, lokalsamfunnet vi er ein del av og norsk kraftforedlande industri. Norske politikarar må syta for at CO2-kompesasjonsordninga vert vidareført, og tilpassa Norge, uttalar Berg.

Signert første kontrakt

Ei gledeleg nyhende i alt det dystre er elles at Hydro Husnes har signert sin første kontrakt for leveranse av det nye, innovative produktet HyForge, som er spesielt eigna til kritiske bildelar, som hjuloppheng og bremsesystem.

Berg uttalar i pressemeldinga at produktet vil styrka posisjonen til Hydro Husnes som ein føretrekt partnar når det gjeld å levera aluminium til bilindustrien. Den nye støypeteknologien er utvikla av Hydro, og gir høve for å gå over frå tradisjonell ekstrudert smibolt til støypt smibolt, noko som skal fjerna kostbare ledd i produksjonsprosessen, vert det forklart.