Førre onsdag møtte ordføraren vegvesenet til eit møte med ei saksliste «så lang som eit vondt år», som han skildra det. Men det var eit møte med optimistiske vyar.

– Det er tre ting som skal skje ganske snart. I haust blir det byggestart for ny Fureberg bru. Sunde kai skal bli oppgradert i løpet av dette året, og då snakkar vi om parkeringsareal og tilrettelegging for mjuke trafikantar. I tillegg blir det no jobba med eit forprosjekt for tunnel på Kroka, eit prosjekt som skal vera ferdig i april, seier ordførar Peder Sjo Slettebø.

Han seier at i høve til sistnemnte prosjekt er ein oppteken av at massane skal kunna bli utnytta optimalt, på den måten at ein ser utbetring av vegen mellom Årsnes og Folgefonntunnelen i samanheng med prosjektet.

– Så blir det av kommunen føreslått at det kjem ny bru på Sandvoll så raskt som mogleg. Elles er det òg planlagd trafikksikring i Sæbøvik sentrum, her skal det koma nytt fortau samt eit opphøgd gangfelt med ny belysning. Det skal bli gjort tiltak heilt frå Halsnøytunet til Øyatun skule, summerer han opp.

Opsanger-Porsvik

Ordføraren fortel at det òg er ute på høyring eit forslag frå Statens vegvesen om å endra fartsgrensene på fleire strekkjer på Halsnøy. I tillegg nemner han arbeid med å laga til ny avkøyrsel frå Sæbøvik sentrum til Dubbedalen, og trafikksikring i Eidsmarka.

For Toftebrekka blir det gjort grunnundersøkingar.

– No gjer vi skikkelege grunnundersøkingar her. Her er målet å finna ut kva som eventuelt må gjerast av tiltak med tanke på framtidig ferjeleie, men uansett kor ferjeleiet blir, må det gjerast eit eller anna med denne brekka.   

I tillegg blir det oppstart av reguleringsplan for Opsanger-Porsvik i år.

– Eit trafikkfarleg område, og eit viktig knutepunkt for å koma seg til og frå kaien på Sunde.

Det blir òg diskutert trafikktryggingstiltak mellom anna for Hatlestrand, samt fortau i Dimmelsvik frå bensinstasjonen og mot sentrum av bygda.

– Vegvesenet jobbar òg med å få laga til fortau ved Omvikdalen barnehage, trafikksikring ved Sunde skule og med gatelys i Langgot, seier Slettebø.