Fylket har sett på vegen mellom Mauranger og Jondalstunnelen

Slik ser delar av vegen mellom dei to tunnelane ut i dag. – Det å byggja veg tek lang tid, men no er eg optimist, seier styreleiar i Jondalstunnelen AS, Toralv Mikkelsen. (Akivfoto: Hardanger Folkeblad).

Slik ser delar av vegen mellom dei to tunnelane ut i dag. – Det å byggja veg tek lang tid, men no er eg optimist, seier styreleiar i Jondalstunnelen AS, Toralv Mikkelsen. (Akivfoto: Hardanger Folkeblad). Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Sidan i vår har Norconsult sett på ulike løysingar for vegutbetring mellom Nordrepollen og Austrepollen for fylkeskommunen. Det gjer Toralv Mikkelsen i Jondalstunnelen AS optimistisk.

DEL

– Det å byggja veg tek lang tid, men no er eg optimist med tanke på å få til ei betre løysing på vegen mellom dei to tunnelane. Vi er lova eit møte med Fylkeskommunen når rapporten frå Norconsult er klar. Vår meining er at det beste vil vera ei løysing der storparten av strekninga går i ein tunnel på om lag tre kilometer, seier Toralv Mikkelsen som er styreleiar i Jondalstunnelen AS.

Styreleiar i Jondalstunnelen AS, Toralv Mikkelsen. (Akivfoto: Hardanger Folkeblad).

Styreleiar i Jondalstunnelen AS, Toralv Mikkelsen. (Akivfoto: Hardanger Folkeblad). Foto:

Heilt sidan bygginga av dagens to tunnelar, Folgefonntunnelen og Jon-dalstunnelen, har det vore snakka om ein tredje tunnel som skal binda dei to saman og føra trafikken utanom den smale og rasfarlege vegen mellom Nordrepollen og Austrepollen.

Betalt på halve tida

I november 2016 vart det klart at trafikken gjennom Jondalstunnelen har vore så mykje større enn venta at tunnelrekninga kan bli betalt tilbake på halvparten av tida ein rekna med under bygginga.

Sidan då har tunnelselskapet Jondalstunnelen AS tatt til orde for å halda fram med bompengeinnkrevjinga etter at tunnelen er betalt og nytta meirinntektene til eigendel i ein ny tunnel.

– Dagens veg er smal, opp og ned, svingete og rasfarleg. Den er langt frå slik den burde vore. Trafikken berre aukar, men vegen har ikkje blitt betre. No ønskjer vi ein tryggare veg.

Nyleg vedtok kommunestyret i Kvinnherad den såkalla «Kvinnheradpakken» som inkluderer oppgradering av vegen mellom Folgefonntunnelen og Årsnes for over 200 millionar kroner. Noko som vil gi betre veg mellom Odda og Bergen i den retninga. Mikkelsen meiner likevel at ein treng ei oppgradering av også den andre retninga.

– Vi er ikkje ein konkurrent til «Kvinnheradpakken», men eit rasjonelt og godt supplement. Trafikktala for begge vegane berre aukar, så i framtida vil ein ha nytte av at begge held høg standard.

Utan hjartet i halsen

Mikkelsen trur gode vegar mellom Bergen og Odda via både Årsnes og Jondal vil styrka Hardanger som reisemål.

– Det vil vera bra for heile Hardanger at så mange vegar som mogleg held ein standard som gjer at turistar slepp å køyra med hjartet i halsen.

Tidlegare i år starta Norconsult arbeidet med å sjå på korleis vegen mellom Nordrepollen og Austrepollen kan utbetrast. Matti Torgersen i Hordaland fylkeskommune fortel at dei skal sjå på ulike alternativ.

– I mandatet ligg det at dei skal sjå på dagens veg og finna ut korleis den bør utbetrast. Må ein byggja ein lang tunnel på om lag tre kilometer, eller kan ein klara seg med ein kortare tunnel? Rapporten er litt forseinka, men per i dag ventar vi at den vil vera klar rundt månadsskiftet mellom oktober og november.

– Kva er status for denne strekninga per i dag?

– I framlegg til investeringsprogram for fylkesveg i Hordaland er det ikkje sett av pengar til prosjektet. Men strekninga er føreslått som ei strekning der fylkeskommunen kan bidra i spleiselag i perioden, dersom det er økonomisk rom for dette og lokal tilslutnad.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken