Vil endra flagglova slik at kommunane sjølv får større makt til å bestemma kva flagg dei vil heisa

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut eit høyringsnotat med forslag til endringar i lov om flagging på kommunen sine offentlege bygningar.